اپلیکیشن سبا

سکه با اصالت

سبا اولین اپلیکیشن در زمینه ارائه سکه ی دارای اصالت به مشتری می باشد. تا به حال حتما برایتان پیش آمده است که از اصالت سکه ای که برای سرمایه گذاری یا هدیه تهییه کرده اید مطمئن نبوده اید.... درصورت خرید از نمایندگان سبا، میتوانید توسط اپلیکیشن از اصالت سکه خود مطمئن شوید.

...